ADATVÉDELEM

A www.skydata.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit személyesdatok kezelése körében követett gyakorlatáról,zdatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, észok érvényesítésének lehetőségeiről.

Azdatok kezelőjez Marix Hungary Kft (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 11154 Budapest, Tompa Mihály 89)

Amennyiben(z) Üzemeltető Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyesdatokat kér,zlábbi rendelkezésekz irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatz Üzemeltető Weboldala használatakor Felhasználó esetlegesen megadott személyesdatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozólapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne feldatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy Weboldal használata előtt vegye fel kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni Weboldalt, biztosítandó, hogyz esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2010. március 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyesdatainak kezelésértz Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K
A Weboldal használatához Felhasználónak általában semmilyendatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhezzonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyesdataitz Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függőenzlábbi személyesdatokra lehetz Üzemeltetőnek szüksége:

neve és elérhetőségei, beleértvez e-mail címét, lakcímét valamint vállalatára vonatkozódatokat;
személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
demográfiaidatok;
termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai ész elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
A cookie-k böngészésre használt eszközének paramétereiről,nnak böngészőjéről, valamintz Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.
Ezen túl a weboldal cookie-kat,zaz sütiket helyezhet el Felhasználó böngészésre használt eszközén,mennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek cookie-k nemz Üzemeltetőnél, hanem Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így felhasználóz,ki teljes mértékben rendelkezik felettük.

1. A KEZELT ADATOK KÖRE
A Weboldal megtekintése során, Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – Felhasználó számítógépének beállításától függően – böngésző,z operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, felhasználó által Weboldalon megadott beállítások, meglátogatottloldalak észzokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezendatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyesdatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt részünkredott kifejezett felhatalmazás, valamint böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyébdatok kezelése is felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Azdatkezelés Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, felhasználói élmény javítását, valamint közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszerutomatikusan statisztikaidatokat generál látogatás időtartamáról, meglátogatott oldalakrólnnak érdekében, hogy Weboldal szolgáltatásaitz Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető cookie-katrra is felhasználja, hogy következő látogatás során Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa Felhasználó számára,utomatikusan be tudja tölteninnak saját beállításait, így kényelmesebbé téve weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyébdatokatz Üzemeltető kizárólagbból célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon Felhasználó részére nyújtani, különösenzlábbi területeken:

a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
hírleveleink eljuttatásához;
belső nyilvántartásához;
a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
a Weboldal tartalmának testre szabásához;
ahhoz, hogy eljuttassuk Felhasználónakzokat kiadványokat,melyeket honlapunkon megrendel.
A kapcsolatotz Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető megjelölt céloktól eltérő célra személyesdatokat nem használja. Az így megadottdatok kezelése Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető Felhasználókra vonatkozó valamennyidatot és tényt bizalmasan kezel,zokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik,mely nemlkalmasz egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyesdatait hozzájárulása nélkülz Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nemdja el, illetve nemdja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagyzt jogszabály írja elő.

Amennyiben Felhasználózértdta meg személyesdatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatástz Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni részére, hacsak kifejezetten ennekz ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben,mikor személyesdataitdja megz Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-ez ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A session ID-k Weboldal elhagyásakorutomatikusan törlődnek, ugyanakkor cookie-k egy másik részebban nyújt segítségetz Üzemeltető számára, hogy használatuk révénz Üzemeltető tisztában legyen Felhasználó korábbi beállításaival,z általa megadottdatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogyzokat következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításaiutomatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek cookie-knak lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen Felhasználó eszközén,meddigzokat Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget már törölt, dez internetes keresőprogramok közreműködésével mégisrchiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
A Felhasználók által megadott személyesdatokhozz Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyesdatokat megjelölteken kívül harmadik személyeknekz Üzemeltető nemd át. Ez nem vonatkozikz esetleges, törvényben előírt, köteleződattovábbításokra,melyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltetőz egyes hatóságidatkérések teljesítése előtt minden egyesdat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-ezdattovábbítás jogalapja.

5. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS
Azdatkezelés jogalapja Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyesdataik kezeléséről Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatástdz érintettnekz általa kezeltdatairól,zdatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,z Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 1154 Budapest Tompa Mihály 89.) észdatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbárról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták megzdatokat. A tájékoztatász Üzemeltető postai címén (székhely:1154 Budapest Tompa Mihály 89.), illetve(z)utonova@autonova.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezekenz elérhetőségeken kezdeményezheti Felhasználó személyesdatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint Felhasználó saját kérésére hozzá tartozódatokat töröljük. A törlésre törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyesdatainak biztonságáraz Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk személyesdatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárástlkalmazunkz online beérkezettdatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetlegzokat törölni szeretné,kkorzt – mivel cookie-k felhasználó gépén és nem Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekrőlz Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti böngészésre használt eszközén korábbanz Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Üzemeltető személyesdatokat 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.) szervererein tárolja.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az Felhasználó,ki úgy érzi, hogyz Üzemeltető megsértette személyesdatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamintz Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket személyesdatok védelméről és közérdekűdatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor 2011. évi CXII. törvény –z információs önrendelkezési jogról ész információszabadságról; illetvez 1998. évi VI. számúz egyének védelméről személyesdatok gépi feldolgozása során – törvényt vettüklapul.

8. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL
Az Internet használatával együtt járnak különböző, magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk figyelmét, hogy Weboldalon leírt véleménye személyesdat,melyből különlegesdataira,kár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezendatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyesdatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

9. FONTOS WEBCÍMEK
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)